ViewletBuilder 6 Enterprise (Win/Mac) 6.2.23

Licentie: Gratis proefperiode ‎Bestandsgrootte: 60.41 MB
‎Gebruikersbeoordeling: 5.0/5 - ‎1 ‎Stemmen

ViewletBuilders innovatieve content creatie proces heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop software wordt gepresenteerd en gedemonstreerd. Wordt geleverd met mogelijkheden voor contentbeheer en rapportage wanneer deze worden gebruikt met ViewletCentral. De geschiedenis van online demo's kan letterlijk worden onderverdeeld in een pre-Viewlet tijdperk en de post-Viewlet tijdperk. Voordat ViewletBuilder in 1998 zijn baanbrekende schermopname-animatieproces aan de wereld introduceerde, waren applicatiedemo's meestal lange filmbestanden, die moeilijk te bewerken en vrijwel onmogelijk te updaten waren. Vandaag, ViewletBuilders gepatenteerde content creatie mechanisme stelt gebruikers in staat om een reeks volledig bewerkbare scherm vangt die vervolgens worden geanimeerd om een vlekkeloze Flash simulatie te produceren. ViewletBuilders ongekend gebruiksgemak, snelle creatie en ongeëvenaarde kwaliteit van de output hebben het de lieveling van trainers, ondersteuning specialisten, marketing professionals en software-ontwikkelaars over de hele wereld. Viewlets helpen de adoptie van pproducts te versnellen, het aantal ondersteuningsoproepen drastisch te verminderen, nieuwe ideeën visueel te communiceren en eindgebruikers op te leiden op nieuwe software en systemen. Bedrijven (waaronder vijftig procent van de Fortune 100-bedrijven), scholen, universiteiten en overheidsorganisaties en bedrijven in meer dan 60 landen vertrouwen op Viewlets voor hun online presentaties en simulaties.

versiegeschiedenis

  • Versie 6.2.23 geplaatst op 2011-10-26
    1. Java compatibiliteit probleem op OS X. 2. Probleem opgelost met uitlijning van achtergrondframes in grootte van projecten.
  • Versie 6.0.4 geplaatst op 2008-10-01
    1. Fixed timing link problems 2. Nieuwe vertalingen toegevoegd 3. Fixed some sound issues.

Programmadetails

Overeenkomst

EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Qarbon - http://www.qarbon.com ViewletBuilder Licentie Deze overeenkomst is van toepassing op zowel de GRATIS als de GELICENTIEERDE versies van ViewletBuilder. a. GRATIS versie van de software. Bijzonderheden aan de GRATIS versie van de Software zijn dat gebruikers deze versie vrij mogen distribueren naar wie ze willen, zolang ze niet van plan zijn om winst te maken op deze distributie en dat ze alle andere voorwaarden van deze overeenkomst respecteren. Gebruikers kunnen hun Viewlets overal publiceren met watermerken of zonder watermerken op Qarbon Public ViewletCentral - http://www.viewletcentral.com. b. GELICENTIEERDE versie van de software. Uw licentie geeft u recht op het gebruik van een kopie van ViewletBuilder op één computer. Licentieovereenkomst Lees DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (LICENTIE) ZORGVULDIG EN KLIK VERVOLGENS OP AKKOORD OF ONEENS. DOOR TE KLIKKEN (AKKOORD GAAN); U STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KLIKT U (ONEENS); EN GEBRUIK DEZE SOFTWARE NIET. 1. Licentie. Qarbon licenties aan u de software en alle documentatie bij deze licentie, hetzij op schijf, in lees alleen geheugen, op andere media of in een andere vorm (Qarbon Software) op de voorwaarden hierin uiteengezet. U bent eigenaar van de media waarop de Qarbon Software is opgenomen, maar Qarbon behoudt alle rechten, titels en interesse in en voor de Qarbon Software, inclusief alle auteursrechten, patenten, bedrijfsgeheime rechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarin. De Qarbon Software in dit pakket en alle kopieën die deze licentie u toestaat te maken zijn onderworpen aan deze licentie. U erkent dat uw bezit, installatie of gebruik van de Qarbon Software geen enkele titel op het intellectuele eigendom in de Qarbon Software aan u overdraagt en dat u geen rechten op de Qarbon Software zult verwerven, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze licentie. U stemt ermee in dat kopieën van de Qarbon Software dezelfde merkgebonden aankondigingen bevatten die op en in de Qarbon-software worden weergegeven. 2. Termijn. Deze licentie is eeuwigdurend vanaf de datum waarop u akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie. Uw licentie geeft u toegang tot de huidige generatie ViewletBuilder en updates over deze generatie. Het geeft je geen recht op de volgende generaties. Ondanks het voorgaande, worden uw rechten op grond van deze licentie automatisch beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving van Qarbon als u zich niet aan een van de voorwaarden van deze licentie houdt. Na beëindiging vernietig je alle kopieën van de Qarbon Software die je in je bezit hebt. 3. Toegestaan gebruik en beperkingen. Met deze licentie u de Qarbon-software installeren en gebruiken op elke computer die eigendom van u is. Met deze licentie kan de Qarbon-software niet op meer dan één computer tegelijk bestaan. U mag slechts één kopie van de Qarbon-software in machineleesbare vorm maken voor back-updoeleinden. De back-up kopie moet alle auteursrechtinformatie op het origineel bevatten. Met deze licentie u alleen Viewlets compileren die zijn gemaakt met uw eigen kopie van de software. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze licentie, mag u geen afgeleide werken geheel of gedeeltelijk ontcijferen, reverse engineeren, demonteren, wijzigen, huren, leasen, uitlenen, onderlicenties, distribueren of maken van afgeleide werken op basis van de Qarbon Software geheel of gedeeltelijk of de Qarbon Software over een netwerk verzenden of verzendenrks op basis van de Qarbon Software geheel of gedeeltelijk of verzenden van de Qarbon Software via een netwerk of van de ene computer naar de andere. Bovendien mag u de bestandsindelingen van viewlets die door de Qarbon-software zijn gemaakt, niet wijzigen of een van de auteursrechtmeldingen, watermerken of andere merkgebonden kennisgevingen of labels in viewlets die door de Qarbon-software zijn gemaakt, verwijderen. U echter uw rechten op grond van deze licentie overdragen, mits u de bijbehorende documentatie, deze licentie en een kopie van de Qarbon-software overdraagt aan een partij die ermee instemt de voorwaarden van deze licentie te accepteren en andere kopieën van de Qarbon-software in uw bezit te vernietigen. 4. Beperkte garantie op media (indien van toepassing). Qarbon garandeert dat de media waarop de Qarbon Software is geregistreerd vrij zijn van gebreken in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van de oorspronkelijke aankoop in de detailhandel. Uw exclusieve remedie op grond van dit lid is, bij qarbons-optie, een terugbetaling van de aankoopprijs van het product dat de Qarbon-software bevat of de vervanging van de Qarbon-software die aan Qarbon of een door Qarbon gemachtigde vertegenwoordiger wordt geretourneerd met een kopie van het ontvangstbewijs. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES OP DE MEDIA, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN MERCHANDABILITY EN FITNESS VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT NEGENTIG (90) DAGEN NA DE DATUM VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP IN DE DETAILHANDEL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE DUURT, DUS DEZE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE BEPERKTE GARANTIE HIERIN IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDEREN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. QARBON WIJST SPECIFIEK ALLE ANDERE GARANTIES AF. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED VERSCHILLEN. 5. Disclaimer van garantie op Qarbon Software. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de Qarbon Software op eigen risico is. DE QARBON SOFTWARE WORDT GELEVERD (ZOALS HET IS); EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN QARBON UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN AFWIJST, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN HANDELSBAARHEID OF BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. QARBON GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE QARBON-SOFTWARE AAN UW EISEN VOLDOEN, OF DAT DE WERKING VAN DE QARBON-SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN IN DE QARBON-SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. BOVENDIEN GARANDEERT OF DOET QARBON GEEN UITSPRAKEN OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE QARBON-SOFTWARE OF GERELATEERDE DOCUMENTATIE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VAN QARBON ZAL EEN GARANTIE CREËREN OF OP ENIGERLEI WIJZE DE REIKWIJDTE VAN DEZE GARANTIE VERGROTEN. MOCHT DE QARBON SOFTWARE DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, DAN NEEMT U (EN NIET QARBON) DE VOLLEDIGE KOSTEN OP ZICH VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING KAN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE VOORWAARDEN VAN DEZE DISCLAIMER DOEN GEEN AFBREUK AAN OF AFBREUK AAN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT DIE ANDERS QARBON-PRODUCTEN VERWERFT DAN IN DE LOOP VAN EEN BEDRIJF, NOCH BEPERKEN OF SLUITEN ZIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN QARBONS UIT. 6. Beperking van de aansprakelijkheid. QARBON, OF HAAR ONTWIKKELAARS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE LICENTIE. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT. BOVENDIEN STAAN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DEZE BEPERKING EN UITSLUITING ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. In geen geval zal Qarbons totale aansprakelijkheid aan u voor alle schade hoger zijn dan het bedrag van vijftig dollar ($ 50,00). 7. Activiteiten met een hoog risico. De Qarbon Software is niet fouttolerante en is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die faalveilige prestaties vereisen, ook zonder beperking, bij de werking van nucleaire faciliteiten, navigatie- of communicatiesystemen voor vliegtuigen, luchtverkeersleiding, wapensystemen, directe levensondersteuningsmachines of enige andere toepassing waarbij het falen van de Software direct kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade (gezamenlijk, activiteiten met een hoog risico). Qarbon wijst uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor activiteiten met een hoog risico af. 8. Eindgebruikers van de overheid. Als de Qarbon-software wordt geleverd aan de Amerikaanse regering, de Qarbon Software is geclassificeerd als "restricted computer software" zoals gedefinieerd in clausule 52.227-19 van de FAR. De rechten van de Amerikaanse regering op de Qarbon Software zijn zoals bepaald in clausule 52.227-19 van de FAR. 9. Exportrecht Garanties. U mag de Qarbon Software niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren, tenzij toegestaan door de Wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de Qarbon-software is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Qarbon Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) een land onder embargo van de VS of (ii) naar iemand op de lijst van specially designated nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door gebruik te maken van de Qarbon Software, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle van, of een onderdaan of inwoner van een dergelijk land of op een dergelijke lijst. 10. Controlerende wet en verbrekenbaarheid. Als er een lokale dochteronderneming van Qarbon is in het land waar de Qarbon Software License is verkregen, dan regelt de lokale wet waarin de dochteronderneming zetelt deze licentie. Anders wordt deze licentie beheerst door de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van conflict van wetten. Indien een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook een bepaling of een deel daarvan niet afdwingbaar acht, blijft de rest van deze licentie van kracht en van kracht. 11. Volledige overeenkomst. Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Qarbon Software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken met betrekking tot dergelijke onderwerpen. Geen wijziging of wijziging van deze licentie zal bindend zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door Qarbon. Opmerking: ViewletBuilder vertrouwt op de GPL-bibliotheek van JavaLayer om MP3 te verwerken. JavaLayer is gekoppeld aan ons product via JavaSound SPI dat maakt het niet afhankelijk van JavaLayer API. Volgens GPL voorwaarden, kon je JavaLayer broncode vinden op : http://www.javazoom.net/javalayer/javalayer.html Qarbon 111 N. Market St., Suite 830 San Jose, CA 95113 USA Phone: (408) 907-4800 Fax: (408) 907-4808 http://www.qarbon.com Rev. Januari 2010