Easy MP3 WMA Cutter 2.0

Licentie: Gratis ‎Bestandsgrootte: 420.86 KB
‎Gebruikersbeoordeling: 2.7/5 - ‎49 ‎Stemmen

Easy Mp3 Ogg Wma Cutter kan uw audiobestanden splitsen in kleinere bestanden! Deze audio splitter kan mp3, ogg vorbis, wma, wav-bestanden splitsen. U uw grote audiobestand grafisch knippen met de grafische golven. U al uw Mp3-, ogg-, wma-, wav-bestanden converteren of opnieuwcomprimeren. Dit hulpprogramma kan audiobestanden samenvoegen (audioconcatenatie).

versiegeschiedenis

 • Versie 1.8 geplaatst op 2008-10-28

  EULA - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers  Gebruiksrechtovereenkomst

  Koyote Soft Easy Mp3 Wma Ogg Cutter

  LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("TERMS") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE KOYOTE SOFT SOFTWARE ("Software) GEBRUIKT. DE VOORWAARDEN VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN KOYOTE LAB INC. ("COMPANY") EN U VOOR UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE, GA JE ("YOU" OR "YOUR"; AKKOORD OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN. WE KUNNEN DEZE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING AAN U WIJZIGEN DOOR HERZIENE VOORWAARDEN OP ONZE WEBSITES TE PLAATSEN. HET VOORTGEZET BLIJVEN VAN ONZE SOFTWARE VORMT UW BINDENDE AANVAARDING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN.

  1. EIGENDOM VAN SOFTWARE EN EIGENDOMSRECHTEN
  Deze software is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Alle handelsmerken, servicemerken, handelskleding en andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Software zijn de enige eigendom van het Bedrijf of haar gelieerde ondernemingen of partners. De Software kan ook worden beschermd als een collectief werk of compilatie onder amerikaanse auteursrechten en andere wetten en verdragen. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke auteursrechten en andere wetten, evenals eventuele aanvullende auteursrechten of beperkingen op de Software. Het bedrijf geeft geen eigendomsrechten in de Software door toegang tot de Software toe te staan en de Software te gebruiken. U mag geen enkel onderdeel van Software kopiëren, wijzigen, vertalen, verzenden, distribueren, reproduceren, decompileren, reverse engineeren of demonteren. Voor zover de Software u toestaat om een yp-gedeelten ervan te downloaden en/of te gebruiken, inclusief, zonder beperking, alle webplug-ins (collectief, "Applications"), is uw gebruik van dergelijke applicaties uitsluitend op grond van een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële en niet-exclusieve licentie die het Bedrijf u hierbij alleen verleent zolang het Bedrijf u toegang tot de Software blijft geven. Door gebruik te maken van de Aanvragen stemt u hierbij ermee in dat het bedrijf of zijn leveranciers alle rechten, titel en interesse in en aan de Aanvragen bezitten en eventuele wijzigingen of verbeteringen daarvan, met inbegrip van enig auteursrecht, octrooi of bedrijfsgeheimsrecht dat daaraan inherent is of toehangspen. Het is verboden de Applicaties te gebruiken voor andere doeleinden dan uw persoonlijk gebruik van de Software in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de toepassingen niet kopiëren of de toepassingen aan derden overdragen of openbaar maken, of afgeleide werken van de Toepassingen maken, of de toepassingen niet gebruiken voor commercieel doel. In het geval dat het Bedrijf om welke reden dan ook uw toegang tot de Software beëindigt of opschorst, wordt de voorgaande licentie voor de Toepassingen automatisch beëindigd en stopt u onmiddellijk met al het gebruik van de applicaties en verwijdert u alle kopieën van de toepassingen die in uw bezit zijn. De aanvragen worden verstrekt op een "AS IS" basis, zonder garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet.

  Het bedrijf verleent u hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om één exemplaar van deze software, die elektronische documentatie kan bevatten, op één computer/werkstation te gebruiken. De Software is "in use" op een computer wanneer deze in het tijdelijke geheugen (d.w.z. RAM) wordt geladen of in permanent geheugen (bijvoorbeeld harde schijf, cd-rom-station of ander opslagapparaat) van die computer wordt geïnstalleerd. U mag de software niet gebruiken op of via een netwerk of een ander overdrachtsapparaat zonder dat elke gelijktijdige gebruiker een originele kopie van de Software en de bijbehorende documentatie heeft. Deze licentie is niet overdraagbaar naar een ander systeem of naar een andere organisatie of persoon. Van u wordt verwacht dat u de Software op uw systeem gebruikt en het nut en de functionaliteit ervan grondig evalueert voordat u een aankoop doet. Deze "try before you buy" aanpak is de ultieme garantie dat de Software naar tevredenheid zal presteren; daarom begrijpt en stemt u ermee in dat er geen restitutiebeleid is voor een aankoop van de Software.

  DE SOFTWARE KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN ONBEPERKT AANTAL VRIJ TE DISTRIBUEREN, ROYALTY-VRIJE INSTALLATIEPROGRAMMA'S TE MAKEN, OP VOORWAARDE DAT U DEZE INSTALLATIEPROGRAMMA'S NIET WIJZIGT.

  U moet de Software behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve dat u één kopie van de Software alleen voor back-up- of archiveringsdoeleinden mag maken of de Software naar één harde schijf mag overbrengen, op voorwaarde dat u het origineel uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden bewaart. U mag het gedrukte materiaal dat bij deal uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden. U mag het afgedrukte materiaal dat bij de Software hoort niet kopiëren. U mag de Software niet uitlenen, huren of leasen, maar u mag uw rechten op grond van deze Overeenkomst op permanente basis overdragen, mits u de licentie die door deze overeenkomst, de Software en alle bijbehorende gedrukte materialen is verleend, overdraagt en geen kopieën behoudt, en de ontvanger stemt in met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de Software niet reverse engineeren, demonteren of demonteren, behalve voor zover deze beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijke wetgeving. U mag geen gedrukte kopieën van de in elektronische vorm verstrekte gebruikersdocumentatie verspreiden. Ongeacht het type media dat u ontvangt, mag u alleen het gedeelte gebruiken dat geschikt is voor uw computer/werkstation voor één gebruiker.

  Herverdeling
  U de Software vrij distribueren, op voorwaarde dat:
  i. U distribueert alleen het originele installatieprogramma van de Software. U het originele installatieprogramma van de Software downloaden van Koyote Soft website: http://www.koyotesoft.com/indexEn.html
  ii. U brengt hiervoor GEEN kosten in rekening of vraagt hiervoor geen donaties.
  iii. U distribueert het NIET met een ander product, commercieel of niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  Veiligheid
  De Software wordt blootgesteld aan verschillende beveiligingsproblemen en moet als onveilig worden beschouwd. Door deze overeenkomst te accepteren, geeft u aan dat u begrijpt en erkent dat u door het gebruik van de Software mogelijk onderhevig bent aan verschillende beveiligingsrisico's van derden, waaronder de blootstelling van gegevens die u hebt gedownload of hebt aangeboden om te delen en ongeautoriseerde toegang tot of verwerving of corruptie van zoekresultaten of andere gegevens die door de software op uw computer zijn georganiseerd of onderhouden, en dat u al het risico aanvaardt als uitsluitend uw risico en verantwoordelijkheid.

  Door gebruik te maken van deze Software en/of de Applicaties stemt u ermee in dat de Applicaties automatisch wijzigingen aanbrengen op webpagina's die u bekijkt met het oog op het toevoegen (naar eigen inzicht) alle functies en functionaliteit die momenteel door het Bedrijf worden geleverd en/of die in de toekomst door het Bedrijf worden geleverd.

  2. SUBSIDIABILITEIT; WERKINGSSFEER
  U moet ouder zijn dan de wettelijke meerderheid om toegang te krijgen tot de Software of deze te kunnen gebruiken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Software en alle applicaties en diensten (collectief, "Services") die via de Software beschikbaar zijn, behalve voor zover dergelijke Diensten onderworpen zijn aan een aparte overeenkomst, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van sommige of alle diensten die u via de Software worden aangeboden.

  3. ONGEAUTORISEERDE TOEGANG
  Ongeautoriseerde toegang tot de Software is een schending van deze Voorwaarden en een schending van de wet. U stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, waaronder, zonder beperking, agenten, robots, scripts of spinnen, om toegang te krijgen tot, te controleren of te kopiëren van een deel van onze Software, behalve de geautomatiseerde middelen die we vooraf en schriftelijk hebben goedgekeurd.

  4. BEËINDIGING
  Het Bedrijf kan de Software te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen of opschorten en het Bedrijf kan uw toegang tot de Software te allen tijde blokkeren, beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zelfs als toegang tot de Software nog steeds wordt toegestaan voor anderen. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Software. U erkent en stemt ermee in dat Software niet aansprakelijk is voor u of derden voor enige beëindiging of opschorting van uw toegang tot de Software.

  5. DISCLAIMER VAN GARANTIE
  DE SOFTWARE EN DE APPLICATIES WORDEN GELEVERD OP "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. HET BEDRIJF, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, PARTNERS EN LEVERANCIERS, IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN MERCHANTABILITY, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN EN UW VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, DE INHOUD EN DE TOEPASSINGEN. HET BEDRIJF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, PARTNERS EN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OF GARANTIES OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING OF TIJDIGHEID VAN DE SOFTWARE, DE APPLICATIES, VERKREGEN RESULTATEN, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE OP OF DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD. GEEN INFORMATIE DIE U VAN DE SOFTWARE VERKREGEN, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK DOOR HET BEDRIJF IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD. HET BEDRIJF GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN OF OMISSIES ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DE INHOUD EN DE TOEPASSINGEN IS OP EIGEN RISICO.

  SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE IMPLICIETE GARANTIE, DUS DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U ALS CONSUMENT TE MAKEN HEEFT, WORDEN UW WETTELIJKE RECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN KWIJTGESCHOLDEN, INDIEN VAN TOEPASSING, NIET BEÏNVLOED DOOR DEZE BEPALINGEN. U STEMT ERMEE IN EN ERKENT DAT DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EERLIJK EN REDELIJK ZIJN.

  6. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
  Voor zover wettelijk toegestaan, IN GEEN GEVAL IS DE VENNOOTSCHAP, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR LICENTIEGEVERS, HAAR PARTNERS OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, VERLIES WINSTEN OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, VERKREGEN RESULTATEN, INFORMATIE OF DIENSTEN, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF DE ONDERNEMING AL DAN NIET IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE RECHTSMIDDELEN DIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR U ZIJN VERMELD, EXCLUSIEF EN BEPERKT TOT DE RECHTSMIDDELEN WAARIN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN UITDRUKKELIJK VOORZIEN.

  U stemt ermee in dat, ongeacht de wet of wet van het tegendeel, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Software of deze Voorwaarden binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of reden van actie moet worden ingediend of voor altijd moet worden verjaard.

  7. VERGOEDING
  U stemt ermee in om het bedrijf, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, partners en leveranciers, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en onschadelijk te houden, inclusief, maar niet beperkt tot, claims voor laster, schending van publiciteitsrechten en/of privacy, schending van het auteursrecht of inbreuk op handelsmerken die voortvloeien uit uw gebruik van de Software of schending van deze Voorwaarden.

  We behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vergoeden, en u stemt ermee in om samen te werken met onze verdediging van deze claims.

  8. LINK NAAR ANDERE SITES
  Van tijd tot tijd kan het bedrijf links op de Software verstrekken waarmee u de websites van derden bezoeken. Noch deze websites, noch de bedrijven die deze websites sponsoren worden gecontroleerd door het bedrijf. het bedrijf doet geen uitspraken over de verstrekte informatie, noch onderschrijft het Bedrijf de producten of diensten die door deze websites worden aangeboden. Uw gebruik van deze websites of hun producten of diensten is op eigen risico. Het bedrijf wijst uitdrukkelijk alle verplichtingen af die verband houden met deze websites en producten of diensten van derden.

  9. TOEVOEGINGEN AAN SOFTWARE
  Lame:
  Deze software maakt gebruik van de LAME mp3-bibliotheek, gemaakt en eigendom van de LAME-ontwikkelaars. Het LAME-project is te vinden op http://lame.sourceforge.net.
  LAME heeft een licentie onder de GNU Library General Public License 2.0 (LGPLv2.0) en de broncode kan worden gedownload van
  http://www.koyotesoft.com/appli/lame-3.98.4.tar.gz. Lees het KOPIËREN. LGPLv2 bestand voor meer informatie over de LGPLv2.

  10. PRIVACYBELEID
  Dit privacybeleid regelt het gebruik van persoonlijke gegevens en wordt hierin per referentie opgenomen. Het privacybeleid is beschikbaar op http://koyotesoft.com /privacy_policy.php
  11.
  De voorwaarden worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de staat New York zonder gevolg te geven aan het conflict van de wetten beginselen daarvan. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om u onherroepelijk te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de staat en federale rechtbanken in de staat New York met het oog op een rechtszaak, actie of andere procedure die voortvloeit uit of op basis van de Voorwaarden of het onderwerp daarvan. Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook niet werkt of niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling tenlang van de wet ten uitvoer gelegd en doet de nietigheid van die bepaling geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid en geldigheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden. Het niet uitoefenen of handhaven van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen afstand van een dergelijk recht of een bepaling. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in een aparte licentie, dienst of andere schriftelijke overeenkomst tussen u en het bedrijf, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Software, elke dienst, informatie en vervangt alle discussies, communicatie, gesprekken en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan. Alle mededelingen en andere mededelingen onder de Voorwaarden moeten schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gedaan wanneer ze daadwerkelijk zijn ontvangen. Aankondigingen worden bij u afgeleverd op uw adres dat bij het bedrijf wordt geregistreerd. U kennisgevingen aan het bedrijf via e-mail naar [email protected] of door te schrijven naar 40 kimonos st.3095 Limassol, Cyprus.

  DOOR HET VAKJE IK ACCEPTEER DE LICENTIEOVEREENKOMST AAN TE GAAN EN OP DE VOLGENDE KNOP TE KLIKKEN, ERKEN JE DAT JE DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN VOLLEDIG BEGRIJPT EN DAT JE HET EENS BENT MET EN BEREID BENT OM ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN UITEENGEZET TE ACCEPTEREN.

Programmadetails